О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 8

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 133  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за  ПУП- ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР /, с възложител: Златко Красимиров Босев

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ