ОБЯВЛЕНИЕ

№ 6
гр.Джебел, 29.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, уведомява собствениците на имоти за предстоящото отчуждаване във връзка с реализацията на улица, осигуряваща достъп до НУПИ в урбанизираната територия на с.Рогозари. Основанието за отчуждаване е чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 843 от 27.08.2019 г. на Кмета на Община Джебел с предназначение на имотите съобразно влезлия в сила ПУП-ПУР /план за улична регулация/, предвиждащ изграждане на улица, както следва:

№ по
ред

Землище

Площ  за
отчуждаване
в кв.м.

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължимо
обезщетение
в лв.

1. Рогозари 210 Урбанизирана
територия
Юркюш Расим Адем и
Хълмие Мехмед Мюмюн
  353.00
2. Рогозари 166 Урбанизирана
територия
Наследници на Сали Мустафа Сали   279.00

От Администрацията