О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 7

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 132  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за изменение на  ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел  / поземлени имоти с идентификатори 20746.502.1562 и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел /, с възложители: „СНЕЖАНКА“ ЕООД,- гр.Джебел, Емилия Калинова, Ремзи Рюстем, Милен Маринов, Медрет Зейнал, Месуд Мехмед.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ