О Б Я В Л Е Н И Е

№ 60А

от 13.10.2021 г.

 

              Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95,ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане и кариери за добив на варовици в участъците на концесионна площ „Папрат“ (150.660 дка), землища на с.Плазище, с.Рът и с.Поточе, община Джебел“,    с възложител: „Балканстрой инвест“ ООД

               Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

               В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.   

 ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ