ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.04.2020 г.

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 28.04.2020 г. на обект: „Смяна предназначение и обединяване на търговски обекти в стоматологичен медицински център“, находящ се в УПИ X-349, кв.53 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел / за търговски обекти с идентификатори 20746.501.349.1.44 и 20746.501.349.1.45 по КККР на гр.Джебел/.
На основание чл. 149 ал.3 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на
съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на
РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА