№ 3
гр.Джебел, 07.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 753 от 07.04.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.501.1310 по КККР на гр.Джебел , засягаща УПИ Х-906, кв.58 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.906 по КККР на гр.Джебел/.

На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА