О Б Я В Л Е Н И Е
№  4 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е изработен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр. Джебел, / УПИ VIII в кв. № 29 по ПУП на гр. Джебел /.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                                  ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ