О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 33

Гр.Джебел, 12.08.2022 год.

 

         Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава,

че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 17 от 12.08.2022г. на гл. архитект на община Джебел за обект: „Гараж в УПИ VI-712, кв. 59 по плана на гр. Джебел“ /ПИ с идент. 20746.502.1614 по КККР на гр. Джебел с възложител: Шенол Юсеин Мустафа.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред началника на РДНСК-гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

        ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ