О Б Я В Л Е Н И Е
№ 3

гр.Джебел, 28.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 по КККР на гр. Джебел, в мест „ГЪРМА“, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за изграждане на обект:„Приемно-предавателна станция № 6442“.

           Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  за  ПУП-ПЗ  до Кмета на Община Джебел.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ