УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Джебел, на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 75, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове (ЗНА) и с чл. 346 от ЗПУО, уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на общ административен акт: Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани, считано от 20.02.2024 г. в деловодството на Общинска администрация – Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Срокът за предложения и становища по предложения проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел е 30 дни и в рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 21.03.2024 г. от 14,00 часа ще се проведе обществена консултация с гражданите и юридическите лица във връзка с представения проект на Наредбата и постъпилите предложения и становища по него.

Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Приложения:

  1. Мотиви
  2. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел;
  3. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел;
  4. Справка