ОБЯВЛЕНИЕ

 

           Община Джебел, на основание чл. 76, ал. 3, чл. 77 и  във връзка с чл. 75 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове (ЗНА), уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.12.2023 год. включително,  могат да изразят становища и да дадат предложения по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

         Предложенията и становищата могат да се депозират на служебния електронен адрес на Общинта, e-mail: kmet@dzhebel.bg или в деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул.“Еделвайс“№19 

       Срокът за предложения и становища по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност,  физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е 30 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. В рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание,  спорта и спортно-туристическата дейност, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок.             

       Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения,  като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Приложения:

  1. Мотиви
  2. Доклад на кмета на община Джебел;
  3. Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание,  спорта и спортно-туристическата дейност ;
  4. Частична предварителна оценка на въздействието на  проекта на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност,  физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
  5. Справка