О Б Я В Л Е Н И Е

 

                Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: ЖЕЗМИ ЯШАР МЕХМЕД с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Беломорска“ № 2; ОРХАН ЯШАР ХОДЖА  с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Джебел басма“ № 4; БИРДАНЕ ЯШАР РАСИМ с последен известен адрес: гр. Кърджали, ул.“Богдан“ № 4; МИТКО МАНОЛОВ ХАРИЗАНОВ с последен известен адрес: гр.Джебел, ул.“Беломорска“ № 6; ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА ХОДЖОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали; НЕСИБЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали; СЕЛИМЕ  МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали , като собственици на поземлен имот с идентификатор 20746.10.265 по КККР на гр. Джебел,  че със заповед № 133 от 22.02.2022 г.  на Кмета на Община Джебел е одобрен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. Джебел,  с НТП „нива“ по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с възложител: Златко Кирилов Босев.

                На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, настоящата заповед  може да се обжалва пред Административен съд –Кърджали в 14-дневен срок от съобщението по чл.129, ал.2 от ЗУТ, чрез органа, чийто акт се обжалва.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ