Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищни сгради и спортна площадка в ПИ с идентификатор  67502.10.751 по КККР на с.Слънчоглед, общ.Джебел, обл.Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

   Информацията се намира в отдел „ТСУЕЧ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

   В 14-дневен срок , заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ  ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ