О Б Я В Л Е Н И Е

17

         гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 3/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 15/29.08.2016 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, общ. Джебел-„Улица №1 – о.т.  44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109, улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133“.

  • I –етап – Улица №1 –о.т. 44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109
  • II-етап-Улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133;

С възложител : Община Джебел.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

 

ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ