О Б Я В Л Е Н И Е

16

   гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 2/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 17/22.10.2019 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Преустройство и разширение на съществуваща игрална зала за хазартни игри“, находяща се в УПИ I-435, кв. 39 по плана на град Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /за обект с идентификатор 20746.502.1562.3.1 по КККР на гр. Джебел/. Възложители :Милен Иванов Маринов и Мирослава Радкова Маринова.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ