О Б Я В Л Е Н И Е
№  2 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435  и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел / ПИ с идентификатори 20746.502.1562  и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ