О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 19 А

Гр.Джебел,  05.07.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ  № 1 от 05.07.2021 г. на главния  архитект на Община Джебел за поставяне на „Разширение на общински пазар /преместваема стоманена конструкция/ с р-ри 12м/15м с височина 4.97м“, находящ се в УПИ VI , кв.25 по ПУП на гр.Джебел / ПИ  с идентификатор 20746.501.1011 по КККР на гр.Джебел/, община Джебел, обл.Кърджали,  с възложител: Община Джебел.

             Разрешението за поставяне, ведно с приложенията към него е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Джебел  и е предназначено за обществен достъп, като се намира в стая № 25, ет.4 на Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали.

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ