О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                           № 14

                                                                      гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1246/21.08.2020 г.на Кмета на общината за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ / план за застрояване /на УПИ IX – 1079 в кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр. Джебел/ , с възложител „ПОЛО-63“ ЕООД – гр.Джебел с управител Юнал Юзджан Ходжа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд – гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ