О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                     

№ 13

   ГР.ДЖЕБЕЛ,  21.08.2020 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 6 от 21.08.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“, находяща се в УПИ IX – 1079, кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали, с възложител : „ПОЛО-63“ЕООД гр. Джебел-представлявано от Юнал Юзджан Ходжа.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ