О Б Я В Л Е Н И Е № 11 гр.Джебел, 14.07.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1073 от 14.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на проект за изменение на ПУП-ПЗ/ план за застрояване/ на  УПИ УПИ ХХ-9015 , кв.9 по ПУП  на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9015 по КККР на гр.Джебел/“.

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА