О Б Я В Л Е Н И Е № 10

гр.Джебел, 13.07.2020 г.

 

          Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1069 от 13.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „ Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ УПИ IХ-1078 , кв.21 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр.Джебел/“, съдържащ следните самостоятелни  части:

  1. Проект за изменение на ПУП- ПЗ
  2. Инвестиционен проект

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА