О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № 9 

ГР.ДЖЕБЕЛ,  08.07.2020 г.

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 4 от 07.07.2020г. на гл.архитект на Община Джебел за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел“ в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел /- четвърта категория,  с възложител: Община Джебел 

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                        ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ