Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 957 от 09.06.2020г. на Кмета на Община Джебел за премахване на  двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., находяща се в западната част на поземлен имот с пл.сн.№ 29, кв.4 по ПУП на с.Слънчоглед, общ.Джебел, собственост на наследниците на Георги Христов Тодоров /Сюлейман Хасанов Реджебов/.

        На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                             ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ