№ 5 а
от 22.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна цел в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел, общ.джебел / ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“ с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНАТА