№ 4а
от 14.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно следните уведомления:
1.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.264 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
2.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.94 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
3.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.271 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
4.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“ , с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ