О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 6 а

  гр. Джебел, 18.02.2022 год.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Йордан Ценов, на неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизирана територия на с.Казаците, общ.Джебел, с площ от 227 кв.м., ведно с построената в него  Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 68 кв. м., при граници на имота: изток – ПИ с идентификатор 35184.8.69 и ПИ с идентификатор 35184.8.70; запад – НУПИ на н-ците на Мустафа Хасан Бекир и път; север – ПИ с идентификатор 35184.8.69  и юг – ПИ с идентификатор 35184.8.68 по КККР на с.Казаците.

             Гореописаният имот се стопанисва и ползва от Мюмюн Мустафа Бекир.

             Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявлението, до Община Джебел, обл.Кърджали.

 

      ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ