О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 16А

гр. Джебел, 11.05.2021 год.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от „СЕПИЯ“ ООД – гр.Кърджали, на неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизирана територия на с.Плазище , мах.Горно Плазище, общ.Джебел, с площ от 375 кв.м., ведно с построените в него сгради: Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 56 кв. м., едноетажна полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ 13 кв.м. и едноетажна полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ 40 кв.м., при граници на имота: изток – път на община Джебел; запад – път на Община Джебел; север – път на община Джебел и юг – НУПИ на н-ците на Иляз Иляз и НУПИ на Сабахтин Мурад Мехмед.

             Описания имот се стопанисва и ползва от наследниците на Мюмюн Мехмед Ибрям.

             В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища, възражения и предложения до кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ИЗТЕГЛИ СКИЦАТА!

    ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ