О Б Я В Л Е Н И Е
No 13 а
гр.Джебел, 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че
е издадена Заповед No 1851 от 14.12.2020г. на Кмета на Община Джебел за учредяване
на:
Безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 0,4 кV, заедно с
елементите на мрежата /кабелни кутии, кабелни разпределителни шкафове, електромерни
табла/ с обща дължина на трасето – 15 метра, през имот публична общинска собственост с
идентификатор 20746.501.1146 по КККР на гр.Джебел / улица „Иван Вазов“/ в полза на
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД- гр.Пловдив, за реализиране на обект: “Външно ел.захранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и гаражи“ в УПИ I-336, кв.53 по ПУП на гр.Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.336 по КККР на гр.Джебел/“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд-
гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ