О Б Я В Л Е Н И Е
No 12а
от 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2
от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията
относно инвестиционно предложение: „ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни
стени в УПИ II, кв.32 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ с
идентификатор 20746.502.1211 по КККР на гр.Джебел/, с възложител: ШЕРИФЕ МЮМЮН
ЮМЕР.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел,
ул.“Еделвайс“ No19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят писмени становища и
мнения до РИОСВ-Хасково, ул.“Добруджа“ No 14.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ