О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 8

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 427 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на  проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.501.1055 по КККР на гр.Джебел.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ