О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 7

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 426 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Външно ел.захранване на „Жилищен комплекс с гаражи“ в УПИ X-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел/, съдържащ следните самостоятелни части:

  1. Проект за ПУП-специализирана план- схема
  2. Технически инвестиционен проект

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ