Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно инвестиционно предложение: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“, ПОДОБЕКТ:„Аварийно възстановяване на речен праг на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- I eтап”,   ПОДОБЕКТ:„Корекция на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел  в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- II етап“, с възложител: Община Джебел, област Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ