О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 62а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Красимир Дайлиев на неурегулиран поземлен имот с площ 687 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Козица, Община Джебел, ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 79 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: североизток – Юсуф Джафер; изток – Юсуф Джафер; запад – улица; северозапад  – липсват данни за собственост; юг – Танер Тасим Мюмюн.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Салимехмед Хасан Ахмед, с.Козица, Община Джебел, Област Кърджали.

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ