О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 № 61а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Цветелин Гавазов на неурегулиран поземлен имот с площ 113 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Генерал Гешево, Община Джебел, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: изток – н-ци на Хасан Мюмюн; запад – път на Община Джебел; север – път на Община Джебел ; юг – НУПИ на Изет Шевкед.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Хасан Мюмюн Мюмюн, с. Генерал Гешево,Община Джебел

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ