О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 5

ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 322 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на ПИ с пл.сн.№ 1088, кв.95 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА