О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 3

ГР.ДЖЕБЕЛ,  15.02.2021 г.

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 15.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на част от сграда за делова и административна дейност с идентификатор 20746.502.433.1.2 по КККР на гр. Джебел в лекарски кабинет“ находяща се през ПИ  с идентификатори:20746.502.433. по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: ‘‘КЯШИФ“ ЕООД.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ