О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 26

Гр.Джебел,  14.12.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.147а, ал.2 от ЗУТ,  съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО № 1 от 13.12.2021 г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на портиерна в кафе-сладкарница на сграда с идентификатор 20746.502.761.7 по КККР на гр.Джебел, община Джебел, обл.Кърджали“ с възложител: „Кяшиф“ ЕООД – гр.Джебел.

             Разрешението за промяна на предназначението, ведно с приложенията към него е предназначено за обществен достъп и се намира в стая № 25, ет.4 на Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали.

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ