О Б Я В Л Е Н И Е
№ 24
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.09.2021 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1311 от 27.09.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.502.1562 и ПИ с идентификатор 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел / съответно УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв. 39 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел/.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ