О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 19
ГР.ДЖЕБЕЛ,  18.11.2020 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 8 от 18.11.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Обществена тоалетна“, находяща се в УПИ XXVI , кв. 50 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали,/ПИ с идентификатор 20746.502.1260 по КККР на гр. Джебел/ с възложител : Община Джебел.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

                                                                

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ