О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 18

Гр.Джебел,  18.06.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, при условията и по реда на чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 7 от 18.06.2021 г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали“ с възложител: Областен управител – област Кърджали.

          На основание  чл. 149, ал.3 от ЗУТ и чл.84 от АПК , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ