О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 12

ГР.ДЖЕБЕЛ,  19.04.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 6 от 19.04.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Монтаж на метално табло-трансформатор (МТТ) 20/0,4 kV и електромерно табло към ЖР стълб №68 на ВЛ „Мишевско‘‘ 20 kV ‘‘ находяща се през ПИ с идентификатор: 48622.10.146 по КККР на с. Мишевско, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ‘‘ ЕАД – ПЛОВДИВ.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ