О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11 А

    гр.Джебел, 02.11.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1501 от  30.10.2020г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект за допълване и изменение на  кадастралния план на с. Плазище, общ. Джебел, относно заличаване границите на имоти с пл.сн.№№ 61, 91 и 92 и обединяването им в един новообразуван имот с пл.сн.№ 93 с площ 1405 кв.м. Възложител: Ангел Асенов Кючуков.

          На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд- гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ