О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 10

ГР.ДЖЕБЕЛ,  18.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание  чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на строеж: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ 20746.12.116 по КККР на гр. Джебел“, с възложител: Областен управител – Област Кърджали.

           В 14 – дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинската администрация.

 

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ