О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1А

от  17.03.2021 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, съобщава, че е  открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- река Джебелска, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, (обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, извън урбанизираната територия на гр.Джебел), община Джебел, обл.Кърджали.

              Исканията и възраженията по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изпращат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция ИБР, гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 35.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ