Община Джебел стартира кампания за набиране на лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

  Кампанията е във връзка с изпълнение на ,,Наредба № 4 /01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност‘‘, ,,Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България‘‘ и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието.

     Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Преброяването ще се извърши в периода октомври-ноември 2022 г.
 
Необходими документи:

  1. Заявление за участие в свободен текст.
  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
          3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 28.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Джебел.
     2. На официалната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg

За допълнителна информация може да се обърнете към , старши експерт ,,Екология” към Община Джебел, тел.: 03632/30-84