ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Процедура за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост,

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна общинска собственост – моторни превозни средства

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Обява

Обява за търг с явно наддаване за учредяване на възмездно вещно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост

First slideFirst slideFirst slide

Обявява

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи, а именно: Стопански инвентар – контейнери за смет

Публичен търг с явно наддаване за продажба

Обявява

ОБЯВЯВА

Обявява

Отлагане на процедура за провеждане на публичен търг

ОБЯВЯВА

Обявява

Процедура за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост

ОБЯВЯВА: I. Процедура за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост