ОБЯВА

Със Заповед №16/14.01.2022 г. на кмета на община Джебел е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: зъболекарски кабинет, находящ се в СЗС с.Припек, община Джебел с площ 25.00 кв. метра, с предназначение за развиване на медицинска дейност. Акт за публична общинска собственост № 8/07.03.1994 г. Първоначална месечна наемна цена за търг          22.50 (двадесет и два лева и 50 ст.) лв. без ДДС, за срок от 2 / две / години.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 54,00 лв. ( петдесет и четири лева и 00 ст.).

Търгът ще се проведе на 03.02.2022 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Oбщинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Крайният срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация е до 16.00 ч. на 02.02.2022 г. от касата на Общината. Краен срок за подаване на заявления за участие е до 17.00 ч. на 02.02.2022 г. в деловодството на Общината. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 10.02.2022 г. и 17.02.2022 г. на същото място, същият час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация. 

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел ОСГС ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел