Община Джебел в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-
C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА!