На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Oбщина Джебел, и в изпълнение на Решение №278 /11.04.2022 г. на
Общински съвет – Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
ОБЯВЯВА:

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична
общинска собственост, както следва:
1. Помещение (работилница) №2 с площ 137.39 кв. метра, представляващо обособена
част от първия етаж на двуетажна сграда с идентификатор 20746.501.333.3, разположена в
поземлен имот с идентификатор 20746.501.333 по КККР на гр. Джебел, находяща се в гр.
Джебел, ул. „Иван Вазов“ № 20, актуван с Акт за публична общинска собственост №
636/03.06.2020 г., с първоначална месечна наемна цена за търг 267.91 лв. (двеста шестдесет и
седем лева, деветдесет и една стотинка) без ДДС. Депозит за участие в търга в размер на 10%
от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 321.49 лв. ( триста
двадесет и един лв. и 49 ст.). Имотът се отдава под наем за срок от 1 /една/ година.

Виж цялата тук!