На основание Заповед  №1000/23.06.2020 г. на Kмета на община Джебел, е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

ОБЯВА :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

„Часовникарско ателие” с площ 2.25 кв.м., находящо се в Kооперативен пазар гр.Джебел, актуван с Акт за частна общинска собственост №104/03.12.2001 г. с предназначение за търговска дейност, с първоначална месечна наемна цена за търг 10.00 /десет/  лв. без ДДС.

Определям – депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 24,00 лева.

Имотът се отдава под наем за срок от две /2/ години.

Търгът да се проведе на 13.07.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 50 лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 10.07.2020 г. от касата на общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 20.07.2020 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация.

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел