На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл. 8, ал. 2, чл. 10, ал. 1 и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване,
управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел и
Решение № 226 от 22.10.2021г. на Общински съвет – Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ОБЯВЯВА:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на
земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОПФ), при начална тръжна цена, както
следва:

Виж цялата тук!